Kontaktujte mě

Markéta Supolíková, 

Poradce pro výživu

Bratislavská 2289/2 (vedle Kulturního domu)

400 01 Ústí nad Labem

+420 604 524 611

info@vyzivamarketa.cz

OTEVÍRACÍ DOBA s platností od 16.9.2019

Pondělí 14-19 

Úterý 9-14

Středa 14-19

Čtvrtek 12-17

Pátek na objednání

Možnost objednání mimo stanovený čas na tel.čísle 604524611.


Obchodní podmínky od 1.5.2019

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy pro poskytování služeb klientům, které poskytovatelka (Markéta Supolíková) nabízí a zprostředkovává prostřednictvím webových stránkách www.vyzivamarketa.cz
 • Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy.
 • Znění obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy, objednání služby

 • Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na kurzu, který si objednal nebo poskytnout individuální výživové poradenství a závazek klienta uhradit stanovenou finanční odměnu.
 • Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář na webových stránkách www.vyzivamarketa.cz
 • Objednávkovým formulářem se rozumí odeslání rezervace, prostřednictvím rezervačního systému REENIO. Službu lze objednat také osobně, prostřednictvím e-mailové adresy info@vyzivamarketa.cz nebo telefonicky 604 524 611.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.
 • Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Poskytovatelka obdržení objednávky klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

· Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena služeb a platební podmínky

 • Ceny za konkrétní služby jsou uvedeny na internetových stránkách www.vyzivamarketa.cz pod nabídkou konkrétní služby.
 • Finanční odměnu klient uhradí
 • prostřednictvím platební brány PayPall (aktuálně není dostupné)
 • po obdržení daňového dokladu - faktury,která je klientovi vystavena po objednání služby a zaslána na e-mailovou adresu klienta
 • Klient uhradí finanční odměnu v termínu splatnosti.
 • Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (objednávky)

 • Klient má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail s textem: "Já,............, odstupuji od smlouvy ze dne DDMMRR, která byla uzavřena mezi Vámi, coby poskytovatelkou služeb, a mojí osobou jako klientem." Odstoupení od kupní smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky info@vyzivamarketa.cz
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatelka peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatelka od kupujícího přijala.
 • Poskytovatelka vrátí kurzovné (redukční kurzy STOB, individuální redukční programy, tělovýchovné služby)
 • v plné výši, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 48 hodin před zahájením první lekce kurzu
 • o 300Kč nižší, dojde-li k odstoupení v době méně než 48hodin před zahájením první lekce kurzu a nejpozději do 48 hodin po skončení první lekce kurzu
 • Poskytovatelka kurzovné, ani jeho část nevrací
 • dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy později než 48hodin po skončení první lekce kurzu
 • jedná-li se o kurz jednodenní a klient se jej účastnil
 • Náhrada lekcí
 • V redukčních kurzech STOB není náhrada lekcí z organizačních důvodů možná.

5. Poplatky za individuální péči

 • Nemůže-li se klient dostavit na předem sjednanou individuální schůzku, musí poskytovatelku nejpozději 8 hodin před sjednanou schůzkou informovat emailem či telefonicky. Poskytovatelka nepožaduje finanční kompenzaci.
 • Pokud se klient omluví méně než 8 hodiny před sjednanou schůzkou či se neomluví, poskytovatelka sjednanou finanční odměnu nevrací.

6. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
 • Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelkou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 • Zpracováním osobních údajů klienta může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od poslední rezervace. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat emailem nebo dopisem adresovaným poskytovatelce.
 • Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. Závěrečné a důležité informace

 • Poskytovatelka bezplatně provozuje blog a recepty na svých stránkách www.vyzivamarketa.cz. Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svou osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.
 • Individuální poradenství a redukční kurzy STOB jsou určeny zdravým jedincům trpícím nadváhou či obezitou. Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast v kurzu je povinen před přihlášením se do kurzu konzultovat s ošetřujícím lékařem. Během kurzu jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě stravovacích a pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace, včetně společnosti STOB s.r.o. Tato doporučení mají pouze informativní charakter a v žádném případě neslouží jako náhrada za radu a péči ošetřujícího lékaře. Poskytovatelka nenese žádnou odpovědnost za vaše osobní konání a případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Poskytovatelka v kurzech neposkytuje předepsané jídelníčky, neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.
 • Poskytovatelka prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost v oblasti výživy.
 • Poskytovatelka služeb dodržuje Etický kodex společnosti STOB s.r.o.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2019.